Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et si qui tales In tua diocesi sunt, diligenter inquire; Inquisitos ac deprehensos, nlsi resipiscere velint, canonicis suppliciis afficiendos cura; ministerium tuum imple animarumque spiritualibus lucris potius quam temporalium rerum vanitati incumbe, ut cum apparuerit pastor paatorum, de tua naercede securus, laetus eum aspicere ejusque vocem te, ut in gaudium tüum in tres, voeantis audire merearia. Dat. Romae apud S. Petrum, die 4 Julii 1571, anno sexto.

Hoe exemplo scriptum fuit Ruremundensi, Middelburgensis, Namurcensi, Audomarensi et Gruningensi.

T. a. p. fol. 494—496.

Tevens een breve van dezelfde strekking aan den bisschep van Doornik; Quo magis manifestum . . . . Dat. Romae etc. die 2 Julii 1571.

1573, April 16, Rome bij Sint Pieter.

Gregorius XIII aan {Gerard van Groesbeek) bisschop van Luik.

De paus, die tot zijn groote verbazing gehoord heeft, dat het concilie van Trente in het bisdom Luik tot nog toe niet werd afgekondigd, beveelt den bisschop zulks ten spoedigste te doen en voor de inachtneming der besluiten van genoemd concilie zorg te dragen.

Venerabili fratri episcopo Leodiensi salutem etc. Miramur tamdiu factum Datum Romae apud S.

Petrum sub annulo Piscatoris, die 16 Aprilis 1573, pontificatus nostri anno primo.

Gregorii XlllEpistolae Armaria 44, Tom. 21, fol. 297.

Reeds gedrukt bij A. Theineri4wwaZeseccZesiasfici(RomaelBs6) I. 122. Wijl dit werk in ons land uiterst zelden voorkomt, hebben wij verschillende daarin vervatte stukken hier opnieuw geplaatst, maar den tekst genomen volgens eigen afschrift op het Vatikaansch archief.

Sluiten