is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pietate autem veile non dubitemus, longiores in cohortando esse non debemus. Expectamus quotidie certiores fieri, hoe a tua fraternitate perfectum esse, quod iis de causis, quas diximus, incredebiliter cupimus. Dat. Eomae etc. die 4 Decembris 1574, pontificatus nostri anno tertio.

Armaria 44, Tom. 22, fol. 292'',

Gedrukt bij Theiner I. 302.

1575, Augustus 6, Antwerpen.

Requesens aan Frederik Schenk van Toutenburg.

Hij verzoekt den aartsbisschop, het kanoniek onderzoek omtrent Johannes Stryen benoemd bLsschop van Middelburg te delegeeren aan een anderen, dichterbij ivonenden prelaat.

Eerwerdichste in God besunder goede vrundt.

Naedemael zijn Majesteyt onser genedichste lieve heer naer voergaende rype deliberatie ten lesten belieft heeft herwaerts over aen ons ten seynden syn briefven van presentatie des tegenwoerdelyck vacerende bisdoms van Middelburg ende dat ten vordel ofte profijt des weerdigben heren Johans Strijen vicaris generael des voerscreven bisdoms, soe is hem notelyck daerop wyders te versuecken die confirmatie des heyligen Steels van Romen, waer toe hem nyet mogelyck en waere te geraecken, voer ende aleer hij volbrocht hadde syn behoerlycke préparatoire informatie, achtervolgende die ordonnantie des Ooncily van Trent’) voer U. L. als syn wettelycke overste ende Eertzbisschop te nemen, welcke

') Gonc. Trident. Sessio XXIV, cap. I de Reform.