Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amorfortiarum et succincta descriptio blz. 49 en Burman Trajectum eruditum blz. 164). Ooloniae annos complures Tiiit ea comitate et morum facilitate, ut multorum etiam senatorii ordinis virorum amicitiam meruerit, zegt ook van hem Harzheine Bibliotheea coloniensis blz. 252.

Nadat graaf Adolphus XV van Schauenburg, Keurvorst van Keulen, aan de Katholieken van Hamburg had toegestaan om op zijn gebied te Altona hunnen godsdienst vrijelijk uit te oefenen, begaf Michiel van Ysselt zich naar die plaats en kwam toen daar aan het hoofd der Katholieke parochie te staan. Niet geheel juist is alzoo wat Harzheine 1. c. zegt: Noviomago Hamburg m concessit, übi Italis quibusdam mercatoribus concionando et sacramenta Ecclesiae administrando operam dedit. Den 17 October 1597 gaf hij te Altona den geest, of, zooals in de Annuae Missionis Hamburgensis 1. c. van hem gezegd wordt: ille jam coelo maturus ad laborum praemia a Deo est evocatus, e mortali ad immortalem vitam translatus. Zijn dood was onverwacht blijkens het voorbericht van den drukker zijner Historia. Deze zegt toch in het voorbericht van dat werk, dat hij den laatsten arbeid en den zwanenzang van Michiel van Ysselt noemt, dat deze, met zijne geschiedenis tot het jaar 1580 gekomen zijnde, inopinata morte verhinderd werd dat werk te voltooien. Hetgeen na dit jaar in zijne Historia voorkomt, is dan ook, zooals op blz. 717 daarvan vermeld wordt, niet daarvoor door hem geschreven, maar door den uitgever genomen uit het Supplement op Surius, dat ook door Michiel van Ysselt geschreven was.

Volgens Reiffenberg Historia Societatis Jesu ad Rhenum Inferiorem (Keulen 1764) blz. 345, had Qordon,

Sluiten