is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Biddende daeromme dat deaelve ü. E. gelieve by intercessie oft andersints voor den heeren remonstranten SCO vele te doene by den persoon van baere Doorl®*® Hooch* oft die van den Kaede van Staete, dat de voorschr. opgesochte belastinge ende smaeldeylinghe mach worden geretracteert ende tenyettegedaen, immers voor soo vele de voorschr. cappittelen daerby souden worden gebeneficieert, ende voorts andersints te doen dat de oncosten, ter cause van bet vervolgh van tvoorscbr. tractaet gedaen, moegen gevonden worden by alle redelycke ende bequaeme middelen ende gereparticeert egalyck naer vereysch van justitie distributief, soo ende gelyck bevonden zal worden te behooren.

Dit doende enz.

In margine staat: De prelaeten tot Brussel wesende verclaeren noch tertijt op het inhoudt deser niet te cunnen resolveeren; dan als sij sullen wesen in completen getaele, en sullen niet naerlaeten serieuselycken op het inhoudt deser te letten ende met die supplianten te trachten, tsij tot het afdoen van de tacxen, oftwel tot verminderinghe ende egaliteijt derselfver, ghelijck men dat naer recht ende redenen sal vinden te beboeren. Actum tot Brussel, den Junii 1624.

Daaronder eigenhandig:

Quod attestor.

JOANNES AbBAB PaRCENSIB.

Met vorenstaand rehest samengebonden bevonden zich de volgende

Redenen van beswaernisse voor den eerw®*™

heere Bisschep van s’Hertogenbossche, heeren Prelaeten van Berne ende van Postell, met d’ andere clergie des bisdoms voerschreven,