Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over den taux ende smaeldeijlinge tot behoeff van den heeren Deken van Oldenseel ende van Q-eertruiden Berch uuijtgegaen.

1. In den iersten, dat de natuerlijcke reden wel uuijtwijst, dat den eenen deur den andere nijet en behoirt belast te wordden, maer soe het oirloch is generael over allen dese Nederlanden verspreijt, elck sijnen last ende pack moet draegen, sonder op den hals van eenen andere te dringen. Juris in 6“ Non debet etc. et sine cnlpa et utrobique PecUus.

2. Dat oeck den prince van den lande wel vermach uuijt sijne princelijcke machte met sijne vijanden contracten ende accorden te maecken, om dea gemeijna welvaeren wille, al wordden daerbij ennige particulieren in haer goet recht vereert, aonder hen daervoer recompena te derven doen. DD. in L. Omnes. et in L. Bene a Zenone C. de Quadrien. prescriptione 88. in C. qwae in Ecclesiaruw,: übi Becius nu. 21. x. de eonstituiion. Peckius in D. C. sine eulpa nu. 11.

3. Daeromme dat deur d’accord van den jaere 1622 in Junio gemaeckt, de confiscatien ten platten lande cesseren, ende de gheestelijckheijt elck ten platten lande treckt de goeden onder sijn resort ende onder t’ gebied van de con. Maj* gelegen, ende die van de Geünieerde Prov®“ trecken de gheestelijcke goeden ten platten lande onder haer resort hehoirende, als bij hen regael ende voer domainen geacht ende gerekent, dat moet ijegelijck in sijn te baten oft ten schaede commen.

4. Sonder dat d’een die daermede verliest, sijnen schaede op d’ andere gheestelijckheijt can verhaelen, die daeraff egeen oersaeke en sijn, maer den vijant

Sluiten