is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

catien der borgelijcke ende gheestelijcke goeden van Brabant ende Vlaenderen, ende soe en is dit nijet geschiet deur toedoen oft om ennieb voerdeel, dat die voerschr. heere Deken dijen van Brabant mochte gedaen hebben.

15. Die voerschr. heere Deken van Oldenzeel in sijne requeste maeckt een lanck verhael- van sijne besoigine (sic), in de conferentie met de Staeten van Overijssel in den Haege van Hollant gehadt, maer die en gaen dese van Brabant nijet aen.

16. Ende dieselve heere Deken siende van hen nijet te crijghen nae sijne pretensie, heeft van selfs ende goetwillichlijk met hen aengegaen eene voluntaire submissie in seeckere heeren Gedeputeerden van den Eaedt van den prince van Oraingnen, ende daerop henne uuijtspraeke verwacht ende deselve gelaudeert ende geapprobeert.

17. Sonder daerinne ijet gedaen oft gelaeten te hebben in regard van de Gheestelijckheijt van Brabant ende andere landen, waeraff dieselve uuijtspraeke nijet een woerdt en vermaent.

18. Dat in sijne en in de signature van den schouteth van Broeckhem staet bij geschreven: Op welbehaegen van haere overste, dat is wel gedaen geweest om hen daerop te moegen excuseren bij haere heeren, maer de submissie ende uuijtspraeke en was op dijen voet nijet gemaeckt oft aengegaen, ende daeromme en trocken haere parthije deselve nijet aen.

19. Die voerschr. schouteth van Broeckhem mach wel neffens den voerschreven heere Deken van Oldenzeel gedeputeert geweest sijn, om t’selve accord te helpen mainteneren voer d’andere landen, al was dieselve heere Deken met die van Overijssel in contentie.