Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landsche kerkgeschiedenis. Na andermaal provinciaal te zijn geweest stierf hij den 24 Aug. 1611 als prior te Gouda (?). Hij werd geboren in 1540 ’).

De laatste pastoor van Kampen was, even als zijn geleerde en godvruchtige broeder Arnold, een onder alle opzichten uitstekend man; geleerd, welsprekend en godvruchtig, zoo roemt hem zijn grafschrift in de oude St. Jacobskerk te ’sßosch; cujus eruditionem academiae facundiam templa, integritatem vitae omnis ordo veneratus est. Waren de omstandigheden hem gunstig geweest, pastoor Havens zou ongetwijfeld de Kamper parochie, welke meer dan een halve eeuw lang steeds door uitstekende herders bestuurd was en waar dientengevolge de dwaling over ’t algemeen nog weinig wortel geschoten had, in het Katholieke geloof bewaard en tot hoogen bloei en ontwikkeling gebracht hebben; maar nauwelijks was er een jaar, sinds zijne aanstelling verloopen of andermaal zag Kampen zich genoodzaakt zijne poorten voor de „Geusen” te openen en werden de nog slechts voor een gedeelte gerestaureerde kerken op nieuw ontheiligd.

Bij de belegering van de Stad onderscheidde pastoor Havens zich door zijne zorg voor de armen, die onnoemelijk veel te lijden hadden van de soldaten hier in garnisoen gelegen, die hun niet alleen van hun koorn beroofden, maar „den armen luiden” zelfs het brood uit de ovens stalen, zoodat velen met onrijpe vruchten, hoppebladeren of onkruid hun honger stilden. (Sted. arch. n". 2547). Toen de Stad eindelijk den

>) Volgens Pater H. J. Allard, van wien ik deze bijzonderheden omtrent de beide Havensii mocht ontvangen, en dien ik daarvoor mijn vriendelijken dank betuig.

Sluiten