Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende hadden wel gemeent syn E. solde die selve cure, op alsulcke vorwarden ende conditiën, als wy hem hy missive overgeschreven, ingenomen hehhen; ende hoe wel wy op synen versoeck wel geneijcht solden syn gewest die gehoersam soe guet te doen als die anno 1558 gewest, ende die handt daeran te holden dat die heganckenissen der dooden nae olden gehruijck der heiliger kercken geschien solden, soe en heft hy sich nochtans daer mede nyet kunnen laten benoegen, mer is hart gestaen ende heft (boven tgene voirgeschreven is) nyet min hebben willen, dan noch ij“ g. g. jaerlix meer, als die voerige pastoren sus lange gehadt, ende tot den noch xxxi g. g. jaerlix meer tot behoef van twee capellanen; waermede wij onser Stadt corpus nyet hehhen kunnen beswaren, alsoe dat wij mit hem nyet konden veraccorderen. Ende hoe wel hy syn meninge wel an ons hadde moegen overschriven, doe hy niet gesinnet was op die overgesante vorwarden en conditiën die cure an toe nemen, hehhen hem nochtans vereeret mit xl carolus gl., twelk wy U. W. gueder meninge nyet hebben mogen verhelden etc. Datum den xxix®“ Aprilis 1569.

N». 6.

Min. IX 129.

An Mbertum Leoninum der rechten doctore ende professore binnen der Vniversiteyt van Loeven.

Weerdige etc.

Wij moegen U. W. vruntlicke vertrouwter meiiinge nyet verkolden, hoe dat onse pastorie deser stadt nu een tytlanck gevaceert ende alnoch nyet vergeven is.

Sluiten