Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N«. 44.

N». 2424. Kampen Archief.

Minuten ix 448.

An den hoechwerdigen heren Bisschop van

Deventer.

Hoechweerdige heer, onse bereitwillige gruet mit erhiedinge alles guets steetz tho bevorens! Hoecbweerdige beer, wij hebben verstaen dat die weerdige ende boecbgeleerde heer Micbael Hetsroey onse pastoir op toecomende Joannis to midtsomer nae Antwerpen sicb begeven ende aldaer syne residentie sol nemen moeten van wegen syner prebende, hem aldair by den boecbweerdigen beren Bisscbop van Antwerpen gegeven, ende dat syn W. syne saken daernae scbicken solde, om tegens den voers. tyt van bier derwertz te verreysen; dan dewyle die voers. onse beer pastoir ons ende onse gemeente altyt in seer gueden leven voergegaen ende in die oprechte catbolijcke leringe ende religie geleert ende sonderlinge in desen vairlycken tyden gesticbtet beft, alsoe dat wij ende yder mennicblick syn Weerden des boecblick bedancken mit bertelicken begerent, dat syn Weerden voortan by ons blijven ende desse syne angenomen vocatie tot Goides eere ende deser gueder gemeente welfaert alhier continueren wille j soe hebben wij nyet kunnen onderlaten ü boecbw. desfals mit desen onsen brieve tegenwoerdicblick toe begroeten, dienstlick ende andacbticb biddende, dat TJ boicbw, (utb redenen voer verbaelt ende mede angemerckt, dat wy tot deser tijt gbienen raedt solden weten, om alsulcken gueden ende oprechten pastoir weder toe bekomen) guetlicken believen wille an den voirg. beren Bisscbop van Antwerpen te scbriven ende voir ons toe intercederen, ten eynde dat syne boicbw. gunsticblicke

Sluiten