Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vecht te Bruessel ep onsen eesten te doen bestellen. Dese ende alles geedes vertrouwen wy etc. Datum dom‘- nica laetare den 1®“ Aprilis A® 1576.

N». 17.

L. C. P. &lvso.

An Coenraedt van der Vecht to Bruessel.

Erentfeste etc.

Wy hebben ü. E. missive in dato den 16 vergangen maents Martij mit ingelechten breeff des beren pasteers Michaels Hetsroy (an IJ. S. B. beidende) entfangen; moegen U. S. E. daerep nyet verbelden, dat alsee wy ü bier tee beveerens geschreven ende begeert, em indien vereysscben dat die pasteer te S. Peter binnen tsbertegenbusscbe tet die cure albier bequaem were, TJ alstan denselven bewegen welde, em ierstes dages ep onsen eesten berwertz te komen ende sicb verseecken te laten, en dan deselve beer ons van verscheiden personen grete-Ujcha angepresen wert ende dat syn W. by eijgenen bede an onsen mederaedtfr. den E. M. Jan Tbeuss em .. . . antweert scbriftelyck angebelden beft, see hebben wy an syn W. selffs doen scbriven ende versecbt, em ter alder ierster gelegenbeyt sicb ep onsen eesten berwertz tee voegen en die cure voer ierst een jaer eft een balff ep een verseeken an tee nemen, gelyck Ü. s. E. utb inverwaerte cepie wijders vernemen moegen, der wegen nyet needicb sal sijn dat ü. E. an den beren Ravensteyn deser saken balven eenige wydere anverderinge doen etc. Datum j® Aprilis 1576.

Sluiten