Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een scepel rogge uijt sijn eerff toe Velthuijsen, toe betalen Martini, jtem Brandt van den Eam Branitse gegeven jaerl. een mouwer rogge uyt sijn erff toe Welcheren den Ram geheten, Martini, Item nogh van die gildesers van sunte Barbaren gilt vijff gl. toe betalen op alle Quatertempner, Item tot welcke vicarien of Cappelrien vurs. wij vurs. Collatoirs Zamentl. ind onse personen yeerstwerven presentieren end nemen den eerbaren Brandolpbum van Ham Brantse Clericus des Oreisdoms van ütrigbt om eerstwerff te besitten ind te bedienen als voirs. is hierom ist dat voirs. collatoirs zamentl. ind elck bijsonder den eerweerdigen Vader in Qode end Heere h. Fredrick van Baden bisscbop t ütrigbt oitmoedel. bidden dat hij hem verweerdigt dese voirs; Vicarie of Gapelrie-fundacij bewijsinge der rente ind guede ordinantie en de goidtsdiensten mit sijne geestel. magt te confirmeeren ind dese vurs. gueden ervan ind renten als vurs. staen die daer toe bewijst ind gegeven zijn, ende namael gegeven en bewezen sullen worden, derselver vicarien mortificeren en: voirt meer geestelijk te maecken, soe dat sij geestelijke vrijheden gebruijcken mogen end geestelijk geholden worden, en de Ss. Brandolphijn van Ham van ons aldus gepresenteerde ijerstwerff te willen institueren, ende als dat behoirlijk is end in oirconde ende getuijge der waerheijt SCO hebben wij Johan van Arnhem voirs. ind die gemeijne vurs. personen om oire bede wille, ende Wolfert van Bijlar schout voors. van gerightswegen onze zegelen hier beneden an desen openen brief gehangen, gegeven in ’t jaer ons Heeren duijsent vijff hondert en vier op den twintighsten dag in Martin hebbende der uijt hangen twee zegels in ghroen wasse aen dubbelde francijne steerten, en getransigeert met de confirmatie van den

Sluiten