Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodige reparatien nyet en hebben eunnen onderhouden werden, doordyen de voornoemde Capelle jaerlicks bouen die vyftyen hondert gulden incomen nyet en heeft, waer tegens de lasten bynnen alle jaers eens soe veel importeren, soe dat telkens die goederen van dyen vercoft moeten worden, blyckende by de respectiue Keeckeningen vande jaeren 1606, 1607 en 1608 ons verthoont; ende indyen het tractement vande predicant daar langer op stonde, dat geschaepen ware alles te moeten veruallen, ende die proeuens die de voornoemde Capelle aen tsestich armen alle Sonnendage is gehouden uyt te deylen, souden moeten ophouden tot groote opspraeck: versouckende die voornoemde Eegierders van Amersfoort, dat ons sonde gelieuen op alle hetgeene voorseid is, fauorabel insicht te nemen, ende tot accomodatie en soulagement vanden voorseide armen weeshuysen, mitsgaders van der voernoemde capelle en armen proueniers aldaer, het voornoemde ledich conuent met de goederen daeraen beboerende om Goodts wille inne te geven, te vreden synde ook de lasten soe van predicant, schoolgelt en diergelycke, daerop staende, aen haer te nemen: waerop aluoeren te disponeren, wy goet geuonden hebben door seeckere onse Commissarissen met de Gecommitteerden vande voornoemde Eegierders in communicatie en conferentie te treden, omme den prouen en lasten soe vanden voorseide weeshuyse en Capelle als vanden voornoemden Conuente perfectelycken te ouerleggen en op onsen behagen eene bequaeme beraeminge te doen, tot accomodatie ende soelagemente van deen en dandere.

Doen te weten dat wy hetgeene voorseid is aengemerckt, gehoort hebbende t’rapport van de voorschreven Commissarissen ende genegen wesende de Eegierders

Sluiten