Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sclauldich zal zyn omtrent haer te zitten, om gedurende die praedicatie opaicht op haer te nemen en in behoorlicke stilte te houden. Ende opdat te beter die ordre inde scholen eens wel gestelt gestadich mach onderhouden worden, stellen de voorseide magistraet tot scholargen beyde de predicanten Henricum Joannis en Arnoldum Oortcampium met den Secretaris deser stadt, ten eynde d’zelve, te weten der voorseide Henricus en Arnoldus elcx by beurten neffens des secretaris sullen staen vuer die examina vande studenten, die exercitiën en orationes somwylen visiteren en beletten dat alles naer beboeren in scholis mach toegaen.

Alle welcken articulen die magistraet voerseid heeft gearresteert, willen ende begeeren dat den Rector dezelue zal naecomen en doen naecomen, sonder eenige infractie. Actum, den 14 Becembrh 1612.

Opten ö**™ Martij, 1613.

De Heeren Scholtus ende burgemeester Grootvelt, mitsgader Peter Frans, Schepen, rapporteren de St. Barbarakerck, te appropriere tot een huysinge volgens het besteck, verhuyrt te hebben aen Jr. Lanscroon, omtrent 3 maenden geleden voor de somme van 1 daelders jaerlicx, en dat voor den tyt van ses jaren, mits dat hy voor de drye eerste jaren vast sal staen en nopende de drye leste syn optie hebben, twelck hy sal gehouden syn te verclaeren ses maenden voor het exspireren vant derde jaer, mitsgaders noch aen dese voorwaerden dat den hoff, dye de voorseide Lanscroen neffens de voirseide huysinge gebruycken sall, moeten affgespart worden off met opstaende deylen afigeheynt int vyercant, soe verre den reventer Street ende daer de galerye sall affgebroocken worden,

Sluiten