Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schadicht es, dat mede dagelicx de andere glasen soo in St. Joris-kerck als de Vrouwe capelle worden ingeslagen tot groote wanstant derselver kercken, Soe est dat de Regeerders Rebben belooft en belonen by dese hondert gulden tot vereeringe den gheene dye de handtdadighe int inslaen vant snijders glas sal weten tontdecken en 25 gulden den gheene dye yemant weet aen te brenge, dye nae date deses eenich glas in de voorseyde kercke sal comen in te slaen.

Policie, den 24 December, 1621.

Achtervolgende het contract opgerecht by de Eegierders van Amersfoort ter eenre, en Hendrick van Amerongen inden naem van syn soen als possesseur van Schuermans vicarie ter andere syde in dato den 22sten Octobris, 1616, en renovatie daervan geschyet den 22®‘®“ deses maents tusschen de voornoemde Kegeerders ter eenre en den voorseiden llenrick van Amerongen in den naem van syn soons soon, tegenwoordigen vicaris ter andere syde, Soo est dat deselve Begeerd ers den ontfanger vande Impost in der tyt, eens voor alltyt ordonneren by dese, geduyrende het leven van des voorseiden Hendrick van Amerongen, syn soons soen, met namen Herrit Henricksz van Amerongen, aen en ten behoeve van deselue inde voorseide qualite alle jaers te betalen twyntich gulden, voir huyshuyr vande woeninghe beboerende tot de voorseide vicarie, staende tegenouer het huys genaempt tVagevyer, beweent tegenwoordich by Peter Wassenburch, predicant en verschyenende alle jaer, I‘‘ Maij. Actum ulsupra.

Sluiten