Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootheid en majesteit, te verhevener naar mate de tooi der weelde strenger bleef geweerd. Is het wonder dat de kracht van het gegeven voorbeeld straks zijn goede werking had? Nu staat daar ter wacht om het tabernakel en ter hoede der geloovigen een hreede schaar van kunstvolle beelden, waaraan de meesterkracht van W. Mengelberg het leven schonk. De rij is te groot, dan dat ik bij ieder mag stilstaan. Breng zelf uw bezoek aan de kerk, aanschouw daar en geniet. Uw oog vaart met wellust langs de rij der Heiligenbeelden , die daar ter weerszijde aan de wand-pijlers der kerk hun voegzame plaats vonden; uw geest geniet van de edele schepping der kunst en ondergaat den indruk, door meesterwerken in de ziel getooverd.

Een dag van hooggestemde vreugde, zooals Vreeswijks Katholieken nog niet hadden beleefd, brak voor hen aan in Wijnmaand des jaars 1892. Want op den 18®° Zondag na Pinkster was het een vierdel eeuw’s geleden, dat zij hunnen herder voor de eerste maal in hun midden aan het altaar hadden gezien, van den kansel gehoord. Wel had de klimmende som der jaren den schedel doen grijzen, maar de kloeke gestalte bleef nog steeds ongebogen , de kracht ongebroken. Nu trad de man, dien zij in twee dozijn jaren hadden leeren hoogschatten, daar voor hen op in den tooi van het plechtige jubelfeest en droeg den zilveren herderstaf, dien geen hunner ouders of grootouders hier ooit had aanschouwd. Het outer stond in den rijksten dosch; de predikstoel deelde in de pracht; en te recht; van daar was zoo menige leerrijke, warme, welsprekende rede tot de hoorders gericht, neen gegrift in hun hart, geprent in hunne ziel; en weer toonde de dag van heden, dat de predikstoel recht had op den luister der versiering. In den

Sluiten