Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sacrament inne was, ende tSacramentshuys yerdestrueert; ende voor in de kercke die beelden ontwee geslagen. Noch XV alven; noch op des prelaets camer al mit genomen datter was ende gedestrueert, ende een deel van zijn kisten opgeslagen, ende alle zijn clederen medegenomen. Noch twe silveren cruijsens ’); noch vier oft vijff paer slaeplakens, noch eenen nyeuwen mantel van Hubrecht van Bocxmeer van de poort genomen. Noch uuijt dat vrouwenhuys 111 ell lakens, mit eenen van den camerlincks ende Sebastiaens mantel. Ende uit bouhuijs XVIII peerdt mit eenen goeden vreen *). Noch veel andere gereetscap, soe den dienaers als den convente competerende, die men noch in specie niet en weet.

lek heer Henrick Scymmelpenninck, cappelaen tot Marienweerdt, attestere mits dezen, dat idt tgeene voirscreven wairachtich is. Des toorconde myn naem hieronder gestelt ten dage ende jare als boven.

Item in de vorscreven expeditie en zyn deze nabe-

screven perzoonen niet present geweest, te weten: Melchior van Culenborch, hopman, Eobrecht de Cock, Dirck van Haeften, Monsieur de Bowoysen mit oeren dienaren. Ende Egmont, dair by zynde ’), dede zyn beste neersticheyt, opdat zy gheen schade doen en

') Sic. vermoedelijk zijn kroezen of drinkbekers bedoeld.

Ruinpaard?

3) Daar geen voornaam wordt genoemd, is hier waarschijnlijk Lamoraal graaf van Egmond bedoeld, als zijnde toen de voornaamste van dat geslacht. Te Buren was wellicht ook destijds geen Egmond meer. Immers Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren, was in 1541 overleden, en zijne eenige nagelatene dochter Anna v. Egmond, bracht door haar huwelijk met den Zwijger het graafschap aan Nassau.

Sluiten