Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sextus per Foederatum Belgium vicarius Apostolicus praeclaris ad hoe opus dotibus et a natura et a gratia exornatus. Jacturam planxit populus et sacerdos; apud quos sihi venerationem comparaverat singularem. Clarus apud Belgas minister Apostolicae Sedis, nunc eminentissimus purpuratus Tanarius, testimonium perhihens veritati: „Memoria, inquit, Oastoriensis Episcopi sem„per erit commendabilis apud Oatholicos Provinciarum „Unitarum; apud quos lugetur ejus magna jactura.’ Cui consonus, aetate superior, par charactere, illustrissimus Airoldus: „Populus Catholicus Hollandiae „(inquit) Vicarium amat enixe, quia zelantissimus est „et in laboribus indefessus. Singularem possidet elo"quentiam in dicendo, et, ut mibi fertur, in arte „persuadendi ac Belgice disserendi nullum babet sibi „parem.” Cunctis cbari antecessoris locum pari successore complere, perarduum est En bijna telkens, als in den verderen loop van bet geschrift de Bisschep van Castorie wordt genoemd, vindt ge dien naam door de Cock met een bloemkrans omslingerd; als op bl. 17, 32, 54. We geraken daarom in verzoeking te meenen dat Dr Mensinck zich niet in kwaad gezelschap bevindt, als bij optreedt onder de warme vereerders van den Apostoliscben vicaris Joannes van Keercassel. Doch genoeg hierover.

Van een laatste pennevrucht, door den werkzamen pastoor van Jutphaas ons nagelaten, kennen we alleen den tietel, zoo als hij ons gegeven is door van Heussen i): Lingua Seaphica, id est Bivi Bonaventurae concionnm compendium, zonder bijvoeging van jaar, drukker of plaats. Licht heeft ’s mans vlugge pen in den bloei

») Historia Episcopat Daventr., bl. 66.

Sluiten