Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat echter beide tot nu toe vermelde registers betreft, bet scheen mij twijfelacbtig, of bet wel de moeite loonen zou, ze woordelijk in bun geheel af te schrijven. Immers verreweg de meeste wijdelingen zijn later opgeklommen tot bet Priesterschap. Waarom dan ellenlange lijsten gecopieerd van namen, die zich bij de boogere wijdingen toch weer herbalen? Ik meen dus te kunnen volstaan met de reeds op zich genomen zeer uitvoerige naamlijst der priesters. Deze alleen moge bier dan ook volgen. Zonder twijfel verdient zij een eereplaats in ons Archief. Want zulk een register van wijdelingen is in onze kerkgeschiedenis vóór de Reformatie een volstrekt unicum. De historische waarde van dit unicum zal, naar ik vertrouw, beter nog aan bet licht komen, wanneer de gansche tekst is afgedrukt. Dan kan er bovendien meer geschikt dan te voren met de noodige kantteekeningen ook een behoorlijk overzicht aan worden toegevoegd.

Dr. G. Brom.

Sluiten