Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEi=^x.iisra-E3sr

OVER

HET UITGEVEN VAN HANDSCHRIFTEN,

BETREKKING HEBBENDE OP DE

NIEUWE GESCHIEDENIS.

Voor eenige jaren zonden wij onzen leden toe eenige Bepalingen over de uitgave van (middeleeuwsche') handschriften, gevolgd naar een Duitsch voorbeeld. Wij hebben reden over het resultaat dezer poging, om eenige uniformiteit tot stand te brengen in de historische uitgaven, tevreden te zijn: onze regelen zijn, ook buiten onzen kring, vrij algemeen gevolgd. Wij verhelen ons echter niet, dat de tot stand gebrachte regeling onvolledig is: immers op bronnen, die betrekking hebben op de nieuwe geschiedenis, kunnen onze regels niet zonder voorbehoud toegepast worden. De groote minutieusheid, die op hare plaats is bij de uit haren aard schaarsche middeleeuwsche bronnen, is hier onnoodig. Ook bestaat op dit gebied eerder aanleiding om te waarschuwen voor het euvel, dat te veel stukken gedrukt worden en dus het over elk onderwerp aanwezige materiaal overstelpend wordt. Toch is ook hier eenheid bij het uitgeven uiterst gewenscht; ook hier is die eenheid mogelijk, wanneer een ieder besluit

Sluiten