Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Invoering der Officia Votiva.

Ofschoon op ledigstaande Donderdagen en Zaturdagen de gemelde Officia aan meerdere streken sinds lang reeds waren vergund, mocht evenwel de Hollandsche Zending niet aanstonds deelen in dit voorrecht. Het werd hier eerst verkregen in den aanvang des jaars 1739, zooals het volgend besluit ons leert:

HOLLANDIAE.

Transmissis a S. Oongregatione de Propaganda Fide ad Sac. Rituum Oongregationem humillimis instantiis Archipresbyterorum et Cleri saecularis Missionum Hollandiae, quibus pro concessione officiorum S“‘ Sacramenti singulis feriis quintis non impeditis, et Immaculatae Oonceptionis singulis Sabbathis pariter non impeditis supplicatum fuit, illisque relatis; Sacra eadem Gongregatio , a praefatis Archipresbyteris et Glero supradicta officia juxta petita, exceptis tarnen Adventus, Quatuor-temporum, Vigiliarum ac Quadragesimae temporibus, in posterum sub ritu semiduplici in eorura Missionibus recitari posse, benigne indulsit atque concessit die 29 Novembris 1738. Signatum erat: G. A. Gardinalis Guadagni Pro-praef®.

(Locus sigilli.)

Goncordat cum suo originali: quod attestor hac die 8 Januarii 1739:

Petrus Testa, Auditor Nuntiaturae Ap“®®® et Protonotarius Ap'““®.

Genomen naar eene copia copiae van de hand des Hoogeerw. Aartspriesters Godefr. Ram van Schalkwijk, ons bewaard in het archief der Roomsche kerk te Maarsen.

J. H. Hofman.

Sluiten