Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer dienst kon doen, waarom door den toenmaligen pastoor Koningsveld op een ander terrein een nieuwe, namelijk de thans nog bestaande kerk met pastorie werd gebouwd *). Ofschoon natuurlijk deze kerk wel is waar tot de zoogenaamde „schuurkerken” moet gerekend worden, en door haar uitwendigen vorm duidelijk toont, dat zij uit de tijden der verdrukking, uit de dagen der plakkaten dagteekent, heeft zij toch vooral door haar duurzame hechtheid bewezen, dat ze uit geen bekrompen middelen gebouwd is. Volledige rekeningen evenwel en andere aanwijzingen, waaruit blijken kon, hoe hoog de kosten van dien bouw hebben beloopen, zijn niet meer aanwezig. Omtrent de ontvangsten voor dien bouw vinden wij alleen maar het volgende opgeteekend:

') De hiervoren aangehaalde «Geheijmschrijver» heeft omtrent dit nieuwe kerkgebouw en zijn stichter het volgende opgeteekend; «De kerk der Roomschgezinden is in het jaar 1758 nieuw opge«bouwt, op Hollands deel van Ankeveen, en was de oude te «swak en te klein geworden, om de groote Gemeente langer «daar in te ontfangen, als moetende doorgaans een getal van «meer dan 700 Personen daar in de Misse hooren. Men heeft «deese nieuwe dan grooter gemaakt ter langte van 72 en breete «van 28 Rhijnlandsche voeten, en voorts met de noodige ciera«gien vervult, waaronder uitmunt een zeer fraaij Orgel: zijnde «mede als de kerk vergroot en is een stuk van goede resun«nantie, hetgeen als Organist bespeelt word door de zoon van «den Gerechtsbode Jacob Han, wonende in ’t Rechthuijs. De «Priester, die deese Kerke bedient, is genaamt Hendrik van «Koningsveldt en werd gebonden voor een zeer geleert Man, «geboortig uit de stad Doesburg in Gelderlandt. Hij is onder «geene Orde begrepen, maar gesegt een Werelds Heer, waar«mede echter de Gemeente zeer wel te vreede is van wegen zijn «Leer en Leven. Een Capellaan is onder hem gestelt, om zijn «E. in den swaaren Dienst behulpzaam te zijn.»

Sluiten