Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9) Antonius Gerardus Suurenbroek. Geboren te Ouder-Amstel den 19 Augustus 1854, kwam hij reeds als kind naar Ankeveen, waar zijn vader tot hoofd der openbare school was benoemd. Den 15 Augustus 1879 te Utrecht priester gewijd, deed hij den dierzelfde maand zijne eerste plechtige H. Mis in zijne parochiekerk van Ankeveen, bij welke gelegenheid door den Zeereerw. Heer H. J. Stiphout, destijds pastoor te Utrecht, de feestpredikatie gehouden werd. Achtereenvolgens was hij assistent te Indoornik, Wolvega sedert 1882, en Everdingen 1888, totdat hij den 3 Mei 1889 als kapelaan te Breukelen kwam, waar hij op dit oogenhlik nog als zoodanig werkzaam is.

V. Pastoors.

Gelijk we reeds op eene der eerste bladzijden van ons opstel met een enkel woord hebben opgemerkt, wordt de rij van de vaste pastoors in dit kerspel na de Eeformatie geopend door:

1) Mr. Barthold Ingei of Ingels, volgens het spraakgebruik van dien tijd ook wel Ingelius of Engelius genoemd. Hij was te Amsterdam uit een aanzienlijk geslacht geboren en licentiaat in de heide rechten. Onbegrijpelijk veel heeft niet alleen het kerspel Ankeveen, maar zelfs het geheele Gooiland aan dezen ijverigen en onvermoeiden arbeider in ’s Heeren wijngaard te danken. Gedurende vier en dertig jaren immers bleef hij in Ankeveen en omliggende plaatsen rusteloos met de grootste opofferingen voor het zielenheil werken.

Sluiten