Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oosten the leveren; dat zij oeck tot sulcken einde u nnd noch Fredericken van Hemert, heren tot Waijenoijen, daervur tho borge gestellt, diewelcke dan oeck die borchtaell daervurj nemhlich dat tconvent die bewilligungh des paus erwerven und uutbrengen solde, wirckelicken gestellt, van welke borchtaell sij oeck u und gemelten beeren tot Waijenoijen gelaefft hebben costeloes und scbadeloes tho balden, onder verbindungb oerer guederen. Welke rente sij oeck etlicke jaeren lanck betaellt, overboedicb wesende die raste, so sij daervan scbuldicb sijn nae der Landtscbaps verordnungbe ende initz alls andere onderdanen oere nabueren cortende tho betalen. Hierbij tho erkennen gevende, dat offwaell vurgemelter van Wacbtendonck tot noch toe die vurg. belaeffde bewilligungb des paus niet gefordert beefft und oeck noch ter tijt niet en vordert, und dat minder is, offwael gbij so wenicb alls des beer van Waijenoijen, und der beer van Waijenoijen 80 wenicb alls gbij, van wegben der borcbtocbt niet gefordert sijdt om die vurg. bewilligungb den vurgemelden van Wacbtendonck to leveren, und noch veel minder ietwes vur die abdijen op te leggen und betalen. Dat gbij dan noch u sollt hebben onderstaen op des vurgen. convent guederen te procedieren sonder dat den convente vurg. ennige citatie, weet offte auderssins, beijmelick off openbaer, daervan geschiet sij alls uns dit allet tbo kennen gegeven wordt; und dat gbij u folgens mit der daet in die possessie van den polder van M. vgn., wesende ein perceell tben wenigsten aver die 30 maell meer weert dan die vurgemelter boefftsumme al waert schoen dat gbij voer die boefflsumme borcb waert und dieselve operlacbt baddet, alls sij seggen neen monteren solde moegen; dwin-

Sluiten