is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daermede idt cv. in genen wijderen schaden gerade ; doch dat voereerst, soe fernen daer enige mobilia zijn, ofte oock dieselvige tot der kercken gehoirden, aengemerct die kerck ende clooster vernielt ende verhrant, verkoft werden. Ende soe daer octroij ist om twee bouwingen, voer Nijmegen gelegen, te muegen vercopen, ende men sulcx nu ter tijt niet soll kunnen tot prouflSjt des convents doen, dat zij andere goederen tot glijcker sommen vs. tot nutz des convents vs. sollen muegen verpanden; ende soe daer ennige onprofijtelijcke verpandungh geschiet, die selvige daermede casseren ende frijen ende lossen, alles bij advijs ende thoedoen des prelaets ofte zijne coadjutor, der drier vs. gedeputierden ende eenige der commissarissen vs. Ordonnerende voorts eerstdaechs den staet van den ontfanck und schulden des convents vs. bij den vs. commissarissen ofte eenige van hun to maecken, ende sulcx geschiet zijnde, te weeten wes mendennen noch in leven sijnde tot onderhalt solle toe moegen leggen; dwiel aversulcx niet geschiet, sollen zij voor als noch gedult dragen ende sich behelpen van de pastorien ende geestelicken guederen, soe voell doenlick. Aldus gedaen to Arnhem, den XXll®° Junii XV® negen ende tsoeventich. Ond* aldus: W. Suijssken. ')

öecollationneert tegens tonderteijkende bewilligunge, commissie ende auctorisatie, ende bevonden dese daermede taccorderen. Bij mij .... van Baden. 1579.

Naar eene autent. copie.

') Lees; Sluyssken. Hij was grifßer van het Hof van Gelderland en zwager van den rentmeester P. van Winssen, misschien ook van den coadjutor.