Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antwoort ende beteijckenisse ick van Lienen vs. belove mits desen te leveren in banden van die van den vs. Rade. Oircondt mijns naems hieronder gestelt, den 14 Junii a® 1580.

(Eigenhandig') Alaert van Lienen.

N«. 109.

De Raadsheeren van Oranje, Dr, Johan Basius en Jaeoh Ylae, aan den coadjutor van Mariënweerd.

Buren, 15 Juni 1580.

Eerweerdighe, guede here ende vriendt. Hetgeen bij U ende dandere ons scriftelycken toegesonden es op onsen voergenomen saecken, hebben wij soe verstaen, dat ghij tevreden sijt in verdere communicatie te comen. Es daerom ons versouck, dat U L. believe in de thoecomende weecke, den 21®“ ofte 22®“ dach deser, tot Breda te comen met een staet van des convents guederen, om voerts bij alle goede middelen te doen, dat tot vorndel van u lieden sonde muegen dienen; ende en willen nyet twivelen ghijlieden snit die ordre stellen, dat een yder van den cv‘®“, volgende Sijne Exc. schrijven ende bevelen, guede contentement gedaen worde in sijne alimentatie.

Eerweerdighe, guede here ende vriendt, wij bevelen ü den Almogenden tot salicheijt ende guede gesontheijt. Desen 15 Junii 1580, Buren.

Bij ons U E. guede vrienden.

Basius. J. Vlas.

Naar het oorspr.

Sluiten