Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

literatuur geheel op de hoogte blijven. Allerminst wanneer men op het platteland woont, afgezonderd van openbare bibliotheken en den groeten boekhandel. Daarom ook kunnen onze lezers met deze nieuwe rubriek bun voordeel doen. Soms zal een enkele aanwijzing voldoende zijn, om bun liefhebberij en weetlust op te wekken aangaande een of ander onderwerp, waarop hunne aandacht wordt gevestigd door een pas verschenen en bier besproken geschrift.

Wijl alle beginselen moeilijk beeten, zal aan deze eerste poging allicht iets ontbreken. Vooral wat de volledigheid betreft. De Redactie houdt zich dan ook gaarne voor op- en aanmerkingen aanbevolen. Aan auteurs, die bun geschriften nier ter sprake wenscben gebracht, bet beleefde verzoek om toezending van een exemplaar of overdruk.

Ten slotte is misschien de volgende praktische vingerwijzing niet misplaatst. Men ziet wel eens en terecht op tegen de kosten om een nieuw boekwerk aan te schaffen. Als men zich daarom alleen bet genot der kennismaking ontzegt, dan vergeet men, dat een-igszins belangrijke uitgaven doorgaans in openbare bibliotheken, als te Utrecht en Groningen, ter leen worden verstrekt. Geheel kosteloos, op een simpele aanvraag per briefkaart, voor geruimen tijd en naar iedere plaats, die postverbinding beeft.

„Sapienti sat.”

G. B.

Sluiten