Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Igitur tantae praerogativae liierarcha Willebrordus ab egregio principe Pippiuo donatus et glorificatus est pontificali cathedra in castello illustri , quod juxta domini Bedae assertionem Viltaburgh antiquitus barbarica, Trajectum vero lingua vocatum est Gallica Hie veritus acbymeniam ferocifatem genlis barbaricae, non procul a ripa Rbeni fluminis aedlficavit et dedicavit oratorium in bonorem Crucis salutiferae et theoticos Mariae Virginis perpetuae, et in brevi coadunata egregia fratrum caterva, plantatione Domini ad glorificandum novella, sedit ibi in apostolica sede» i).

Van eene tweede kerk is in dit verhaal nog geen spoor: alleen de St. Salvatorskerk en de daarbij liggende kapel worden als stichtingen van Willibrord vermeld.

Nu ik aantoonde, dat de door Beka verhaalde overlevering niet alleen slecht gestaafd, maar bovendien met hetgeen ons uit Utrechts oudsten levenstijd bekend werd moeielijk vereenigbaar is, zal men het mij wel niet euvel duiden, zoo ik zoek naar oudere, heter gewaarborgde getuigenissen omtrent de toedracht van zaken. Gelukkig zijn die getuigenissen gemakkelijk te vinden en zoo betrouwbaar mogelijk.

Allereerst bezitten wij de verklaring van Willebrords tijdgenoot, den beroemden Beda, die verhaalt, hoe Pepijn aan Willebrord den burg Trecht als bisschopszetel aan wijst, „in quo aedificata ecclesia reverentissimus pontifex longe lateque verbum fidei praedicavit” Beda derhalve wist slechts van ééne door Willebrord gebouwde kerk. Willebrords levensbeschrijver Alcuin spreekt slechts in het algemeen van de door den heilige

') Dit citaat (onuitgegeven) heb ik ontleend aan een 17de eeuwscb afschrift van bet handschrift te Gotha, berustende in de bibliotheek der pastorie van St. Tberesia te ’s Gravenhage.

Baeda, Hist. eccles. gentis Anglorum. p. 244.

Sluiten