Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orbaer ende ten minsten schade der abdijen, te moegen verpantscbappen ofte oock alieneren, daermede zij die lasten afleggen ende haere crediteurs mochten te vrede stellen, ende dienvolgende die cv'®“ van M. vs. van meyninge gewest ende oock noch zijn, tzelve te werck te stellen; soa ist dat zijluyden mit voorgaande tractaet ende rijpe deliberatie niet onraetsaem en hebben gevonden, mitten Huyse ende graeffschappe van Boeren in welcker protectie zij verlangs geweest ende oock noch zijn te handelen in manieren ende op conditiën, als hiernae volcht.

Dat te weten bij die gecommitteerde Raden van den H. ende gr. van Boeren, tot behoef des vn. convents, in gerede penningen gedebourseert ende verschoten soude weerden de somme van . . .

Voor tgewin van welcke vs. somme ofte zoe veel als men zal kunnen accorderen ende eens werden, die van den VS. cv. in panlschap zouden nuytgeven alle des VS. convents goederen in den gr. v. Bu. gelegen, belast wezende mit 3,600 gl. hooftgelts, dewelcke die heer van Moullerijen vercregen heeft op twee bauhoeven, deene den Hage ende dander den Treest genaemt, heffende uuyt de vs. hauhoeven jaerlicx de somme van 824 gl. Item ende noch mit 2,000 gl., voor dewelcke Henrick Boom in pantschap gegeven zijn die landen, die hij van den vs. cv. in den gr. v. Bu. voorens in huyren ende gebruyck gehadt heeft, tot zijnen last nemende de vs. renthe van 224 gl., alzoe dat den Treest vs. daervan gevrijt ende gequeten zij; allet breder blijckende bij zegel ende brief hem daervan bij

') Niet ingevuld.

Sluiten