is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die langstlevende van hemlieden den polder van M. vgn. vrij ende vranck, baer leven lanck geduyrende, mitten anderen hare goederen sullen moegen gehruycken, sonder contradictie, bespierong ofl wederseggen van yemants.

Ende in gevall tot enigen tijden, ten eeuwigen dagen toe, twaere bij generalen vrede, verdracb ofte bandelinge, veraccordeert worde, dat men de conventen, alsnu gedevasteert zijnde, wederom op baer oude plaetse oft elders opricbten, ofte dat die geestelicbeyt wederom gerestitueert ende in bet gebruyck van buere goederen toegelaeten worden, dat alsdan alle dese puncten, conditiën, vorwaerden ende verbanden doot ende te niet sullen zijn, blijvende die van den Huyse v. Bu. alleenlick bij de goederen in den lande v. Bu. gelegen, alsnu in pantschap uuytgegeven, ter tijt ende wijlen toe ten vollen gerestitueert sullen zijn die pantpenningen nu ontfangen, blijvende den polder van M. mit allen anderen des convents goederen vrij ende vranck ende onbeswaert, gelijck of dese contracte noy t gemaect en waere gewest; soedat die van den cv. vs., ofte gebraeck baerders, die van der oorden van Premonstreyt, alle dese goederen sonder eenige naerder beswaeringe dan voorbeens is verbaelt, vrij ende vranck datelick sullen moegen aenveerden, gelijck hiervan ten beyden sijden gelooften ende verzegelingen sullen geschieden , soe des in der bester formen ende manieren bevonden sal worden te beboeren.

Item ende ofte tot eenigen tijden geviele dwelck Godt verhoede dat die van den Huyse ende graafschap V. Bu. enige der versproken voorwaerden ende conditiën niet en onderhielden, soe souden alle contracten VS., mit alletgene daeruuyt ende naer ge-