Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven, alzoe dat elcx van hemluyden int particulier ende in zijn regardt vrijwillichlicken behoorlicke quytantie sal geven ende dabdije vs. sullen verlaeten ende totalicken ontslaen, libereren ende vrijen van dusdanige schulden ende obligatien, daervan die van den vs. Eaede behoorlicke acte ofte schijn ende bewijs dabdije sullen leveren.

Ende alsoe die vs. abdije noch in veele andere lopende schulden verlopen is, souden die van den cv. VS. van gelijcke te vreden zijn, in gerede penningen van die vs. gecom. Raeden te ontfangen die somme van IO.OOü gl. eens, omme daermede soe lopende als andere schulden, daermede zij dagelicx getormenteert worden, te betaelen, alse haer alimentatie voor een tijt daervan te hebben ende te verhaelen; ende dit all eer dabdije eenige verplichtinge onder haer segel gehouden zal zijn te doen.

Waervoor die van den cv. te vreden sullen zijn te verplichten onder der abdijen ende des convents segel den VS. polder van M., wesende in mergentael soe groot ende cleyn, gelijck die van oudts ontrent die abdije va. gelegen is, ende dat in der bester forme ende maniere, voor soe veel in haerluyder macht is ende nae recht bestaen sal moegen, tot behoef van den vs. Huyse v. Bu.

Mit expresse conditiën, dat die regeronge ende het gebruyck van den vs. polder mit alle zijnen toebehoren vrij ende franck, onbespiert van ymanden , int groot ofte int cleyn, blijven zal bij den vs. cv’®“, ende die langstlevende van hem allen, die nu in levende lijve zijn, tot eenen toe, haer leven lang geduyrende, om dieselve mit die resterende haere goederen tot haer alimentatie ende onderhandt te gebruycken, dragende alleenlijck des gemeyne lants jaarlijcxe lasten, schat-

Sluiten