Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door mijn beveel aen den samptlicken bouluden gbe* schiet, waerbij die afrekeninge baerder pachten van beminden wordt geeyscht; twelck toch nymands in eenich deell hynderlick gewesen en can; dan die oorsaeck daervan ü L. hier bij mijn wesende, bij mondelick bericht wel eyndtelick hebt connen verstaen, als naemptelick overmits die onteeringhe mijns persoons ende achterdeylinghe mijns faems van sommighen mijn naegesproeken, seggende sij heden gheen pennongen meer schuldich en sijn, dan baere pachten, nu wijlen (?), aen mijnen handen ofte door mijn beveell bewijzen sullen betaelt te hebben, tselfde nu meermaels bij eenen yder verhaelende mit clacbtige redenen van het groet ongelijck, twelck haerluden door mijn vervaert, twelck nochthans door middel van rekeninge, hoe die ghesteltenisse daervan is, sall worden bekant, sulcks dat tselfde tot nyemants achterdeel en tendeert. Ende soeveel die betalonge aengaet, sij immers soe vlietich tot noch daerin niet en sijn gheweest, ende oock mit recht noch voor een tijt lang daertoe niet gedrongen en connen worden, overmits alsnoch gheen recht geadministreert en wordt. Ende soe veel aengaet, ick mijn des ontfancks soude mijden, en hebben U L. gbeen macht mijn eenige handtsluitinge te doen, ende en denck oock niet, die arbeiders des ghemeine polders twelck meest schaemele gesellen sijn uut mijnen budell, die weinich vermach, te betaelen, ofte oock, soe aen Sijn Exc. te reisen soude sijn soe des well lichtelick cost gheschieden om oorsaecken U L. bewost die reis mit ijdelen handen te bestaen; sulcxs soe wat ü L. hiertegens geraetdts snit dvinden (sic) te beboeren, tselfde sult hebben te doen, altijds overdenckende wie diegheen sullen wesen, diewelcken aldaer oeck int

Sluiten