Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mons'’ Lienen, dit is die copye, die ü L. van mijn hebt begheert, ende sullen U L. sich selven daermede weeten te hebben nae den inhouden van den missive hierbij gevoecht.

Dan volgt de copie van de bewuste Resolutie van den S 4 Aug. 1580 {hiervoren n°. 'l22'), doch hier geauthentizeerd door voormelden notaris Mathias Alberti, en is dus niet de copie, die aan Lienen 'werd verstrekt, maar het afschrift, dat de prelaat verlangde.

In een Landdagsbesluit, van 26 Juni 1381, werd gehandeld over de incorporatie van Marünweerd {Rijksarch. te Arnhem).

N« 139

Daar big de rekening van den rentmeester P. van Winssen, welke hij deed van de 8000 gl., ontvangen wegens de twee verpande hoeven onder Deil {zie n°. 103), zwarigheid werd gemaakt door den abt en het convent, worden scheidsrechters gekozen, die, ingeval men na het hooren zijner geheele rekening van den ontvang der overige abdijgoederen niet overeenkomt, uitspraak zullen doen.

Culemborch, 28 Juli 1581.

Alzoe die rentmr. P. v. W, mijnen eerw. heeren prelaet ende cv’®” van M. gepresenteert heeft zeeckere rekening oft staet van den uuytgeven der 8000 gl,, opgenomen van Olemens van Bmbruggen, ter cause van der pantscbap van twee bauhoeven tot Deijll gelegen, welcke rekening oft staet naedat die gehoort ende ge-

Sluiten