Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot onse wedercompst, als hij u zelffs oock breder scrijft. Laet nyt onder den brieff van bem und mij terstorit aen den canzelaer to seynden met eygen bode, want anders mochten zij yt aenricbten. lek hope alle zaken wel ten besten commen zullen, und Basius continueert in zijn vorige propoost, van in alles tbeste te willen doen. Aengaende doctroye versekert bij to sullen vercrijgen nae onsen begeeren, als wij to saemen versproken waeren. Wij zullen eerst Woensdacb toecommende nae Vlaenderen reysen. Heynrick Boom solliciteert om een quinckernel, soe mij Basius geseyt beeft; dat holtet beymelick und doet daer en tusscben bet beste om versekerbeyt to hebben. Jan Knoeff zal over derdalflbondert gl. hebben voer de beterschap, soe mij een open wecb geseyt beeft, diet contract gescreven badde. lek ben tavont voer Dort weder gecommen, om een schip op Vlaenderen to bueren. Ik zal mij, soe haest moegelijck, wederom scbicken. Wilt mijn buysvrouwe seggen, dat zij nyt en vergeet aen den rentmr. Bentinck to scrijven, soe ick baer bevoelen badde, ende mede aen baer broeder belangende de penningen van den rentmr. van Gelre. Nyt meer dan den Almecbtigen bevolen, die ons allen lange gesont ende voerspoedicb tot salicbeyt gelieve to erbalden. Gescreven ijlentz nut Swijnendrecht, deesen 12®“ Nov. 1581.

Men saecbte datter een aenslacb van den viant op den Cluynder was, und wij zijn twee nachten, dat ick daer geweest ben, al over eynt geweest; dan daer is nyt van gevallen.

ü L. broeder.

Peter van Winssen.

Naar het oorspr.

Sluiten