Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N®. 148.

De prins van Oranje vaardigt een bevel uit tot bescherming der Mariënweerdsche goederen, hetwelk de rentmeester te Bommel, Beesd, Renoy enz. moet doen afkondigen.

Gent, 22 November 158 i.

Wilhelm bij der gratiën Godts prince van Oraingien enz. Allen dengenen die dese tegenwoordige getoont sullen worden, doen te weten, dat, alsoe van ouden tijden onder onsen voersaten, heeren ende graven van Bueren, gestaen hebben, als beuren bescbermheeren, die van den convente van Marien weert, ende dat oock wij dzelve continuerende geduerende de oirloge onder de administratie van den Huyse van Bueren ende daernae onder onse regieronge ende gouvernemente behouden hebben in de Pacificatie van Gent. Daerom bevindende, dat in dese tijden eenigbe crediteuren, tot bederffnisse van denselven convente, de goederen van dien soecken te distraheren ende nae hem te trecken ten seer cleynen prijse, tegens alle recht ende redenen, ende dat mede de schuldenaers betalinghe weygerich vallen te doen aen den ontfanger van denselven convente, soeckende alles te verduysteren ende hemlieden te onthouden ; willende in desen voersien, bevelen allen ende enen yegelicken, van wat qualite die wesen moegen, onder onsen gebiedt staende, bijsondere onsen drost, schoutet ende die van den gerichte van Bueren, ende oick den amptman van Zaltbommel, Bommelre ende Tielreweerden met den daegelicsse heeren van dien ende allen baneken aldaer, oick den amptman van Beest ende Reynoy ende den baneken aldaer, met allen onderdanen ende ingesetenen van denselven quartieren, dat zij hem wachten enighe goederen te copen, te be-

Sluiten