is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze lijsten gewezen in zijne brochure : „Memorie yan Mr. J. N. U. Archivaris der Gemeente betreffende de uitbetaling van Predikants-tractementen te Kampen”. Op bl. 18 van dit boekje zegt de bekwame historicus:

ïEen Hervormde Kerk, een Herv. gemeente bestond er toen te Kampen nog niet, alleen eenige dissenters, die de Kerk hadden verlaten.

«Op Paaschdag 1579 waren er 67 Hervormden; op 2 Augustus van dat jaar traden 38 leden toe, op 27 December 57 leden; op Paaschdag 1580 27 leden, op 14 Augustus 28 leden, op 22 December 18 leden; op 26 Maart 1581 12 leden, op 6 Juli 23 leden, op 22 December 42 leden; op Paschen 1582 14 leden, 15 Juli 7 leden; 21 December 9 leden; 27 Januari 1583 20 leden, 19 Mei 13 leden, 8 September Lutken Roloffsende weinich anderen; 1584 1 Januari 15 leden, Paschen 5 leden, 16 Augustus 15leden. Kerstdag 16 leden; 1585 Paschen 16 leden, St. Jan 8 leden, 17 November 12 leden; 1586 20 Januari 7 leden, Paschen 6 leden, 21 Augustus 6 leden, 31 October 8 leden. Kerstdag 25 leden; 1587 Paschen 9 leden, 29 October 3 leden; 1588 28 Januari 7 leden, Paschen 10 leden, 28 Juli 8 leden, 27 October 5 leden, 29 December 7 leden; 1589 3 April 7 leden, 27 Juli 12 leden, 26 October 9 leden. Kerstdag 12 leden.

«Deze onloochenbare, uit de origineele ledenlijsten geputte, opgaven leeren ons, dat de Hervormde Kerk in tien jaren na de Hervorming ongeveer vijfhonderd en tachtig leden telde en dat in een stad, waar nog kort geleden aehtduizend Communicanten werden gevonden.

«De meerderheid was en bleef dus Katholiek, al kon die ook haar godsdienst niet uitoefenen

«Het is dus volkomen onjuist, om de zaak zoo voor te stellen alsof op een zonnigen dag de bevolking van Kampen van geloof is veranderd , Hervormd is geworden.»

Niet op eens, maar eerst na verloop van vele jaren slaagde men er in de bevolking voor de nieuwe leer te winnen. Voorloopig preekte Gaspar Holstech, ') de

') Vroeger Rector van het H. Geest-gasthuis. Hij was de ziel en leider der Kamper troebelen van September 1566. (Lib. Causar. bl. 173. Dagvaardb. 1567, 345. Min. IX, 30). Na het herstellen van de rust, week hij uit naar Grafhorst, doch was (blijkens