Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Kampen steeds dieper wortel schoot en al haar hoop, om nog eens weer terug te keeren in de geliefde kloostercel, in rook opging. Clara overleed in 1617, ') Magdalena was in 1625 nog in leven, toen op haar verzoek de stad haar jaarlijksch tractement met vijf en twintig goudgulden verhoogde Een der Brigittiuessen van Kampen hield, naar Lindebom ons meedeelt, in 1596 briefwisseling met Adelbert Eggius, vicaris-generaal van het bisdom Haarlem, die van tijd tot tijd naar Kampen kwam , om de Katholieken tot volharding in het heilig geloof hunner vaderen aan te sporen.

Het archief der L. Vrouw-kerk te Kampen is de gelukkige bezitter van het regelen-hoek, dat weleer in Mariencamp gebruikt werd. Een kostbaar hoek, waarin verschillende wiegedrukken en handschriften bijeen gebonden zijn; onder deze wiegedrukken zijn zeer oude. In een dezer wordt in den colophon als jaar (van uitgave?) opgegeven 1465. (De opgave luidt: „finitus et editus”). Het Stedelijk archief te Kampen bezit eveneens een kostbare reliquie van het oude convent: een keurig bewerkte codex der Bevelationes 8. Brigittae, waarvan de colophon luidt: „Explicit istud opus per manus Henrici deLuheck anno m®cccclviij® quinto Kalendas mensis Aprilis”. Achter dezen codex volgt het leven van de H. Katharina, dochter van de H. Brigitta. Een getijdenboekje van dit klooster bevond zich in de nalatenschap van wijlen Prof. Alberdingk Thijm. Het boekje is met talrijke miniaturen

’) Kerkerekeningen van St. Nicolaas a» 9. 4.

Sted. Arch. n» G 440.

Sluiten