Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

holden (solde) ende nyet meer tegens (hun) E. publicatien ende mandementen doen en (solde), dan (sich) (als andere) gehoorsamelycken tegens (hun) E. ende allen anderen draghen; verwachtende een troostelyck toeverlatich antwoort.”

Bij „Appoinctement” van 17 Februari 1597 willigde de Raad zijn verzoek in, op voorwaarde dat hij zijne gedane belofte zou nakomen. *) Hij schijnt zich overeenkomstig zijne beloften van „paepsche stoutigheden” onthouden te hebben, en de Eegeering was zóó over hem tevreden, dat hem tien jaar later „tot alimentatie ende onderholt” de som van honderd Karelsgulden jaarlijksche rente uit de ecclesiastieke goederen werd toegekend, mits en hier zegt de regeering wat haar tot deze edelmoedigheid bewoog „dat.... heer Henrick daetlick an de gedeputeerden tetter administratie der voers. ecclesiastique guideren overleveren sall pertinente annotatie van de renthen ende incompsten gehoerende tetter vicarien, daer van hij hij besher den outfanck gehadt om henvorder deselve renthen ende incomsten bij de stadt ende niet bij hem ontfangen te moegen worden.”

Heer Kaneghyter overleed in 1617 en werd begraven in de Bovenkerk, waaraan hij bij testament een legaat vermaakt had van zeventien heren pond en twee stuivers.

Heer Jelys van Vessem.

Onder de kapelaans, die in de laatste jaren vóór

1) Raadsresolulien, f. 72.

-) Raadsresol. fol. 155.

3) Ontfangen van heer Henrick Jansen Gannegieters begralTenisse xi heren .

Ontfanghen van Mr. Ilenricx Janssen Gannegieters testament voor een legaat xvij heren ij stuvers.

Sluiten