is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vele hoofden angaet ende andere grote saecken tusghen beyden vallen. Dan wat leyt daeraen, als de renthemeester maer in zijn administratie nyet vereert en wordet? Laet dye vrijlycken deurgaen ende alles ontfangen ende nyet uuytgheven dan bij ordinantie van U L. ende noch ymants, dye ü L. tot hem zall nemen, opdat men nyet en zegge, dat twee broeders onder beur de saecken alleen willen houden ende verduysteren, ende sonde in het laetste oick qualycken rekenen. Mits welcken, mons''. coadjutor enz. Desen 20 Martii 1582, Antwerpen.

ü L. zeer guedtwilligen

Basius.

Antwerpen, il April '1582.

Monsieur Ie coadjutor. Soe veer ick te voren eenige gelegentheyt gehadt hadde, om aen U L. te schrijven, ick sonde des nyet gelaten hebben. De Gelderscbe stellen de saecken uuyt tot zijns Exc. convalescentie. Dye van Bommell comen nyet, beschreven zijnde. S. Exc. is na het vertreck van U L. broeders een acht dagen lanck deur het ontspringen laesae venae jugularis in zulcken soberen staet geweest ende zoe veranderlycken, dat men naulix van leven ofte doot heeft weten te spreken ofte schrijven. Het is nu den eesten dach, dat hij nyet gebleet en heeft, waerdenr de beteringe binnen dyen dagen zoe guedt is, dat men met Gods hulpe hem nu genoch verseeckert houdt. Ick seynde U L. het druck van de historie deses handels ende misdaats tegen Z. Exc. Soe wanneer Z. Exc. yet zall moghen besoigneren, zall alsdan de saecken sien ten eynde te brengen. Middelertijt laet maer weten, oft eenige sonderlinge molestatie u lieden