Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als ons eygen crijchsvolck, die dagelicx soo men verstaet so veel quaets doen als de vijanden.»

Oorspr. in het Rijksarch. te Arnhem. Verzameling Brieven uit en aan het Hof, n". 4794.

K«. 159.

Excerpt uit het Raadsignaat der gemeente Nijmegen anno i 584, herudende in het gemeente-archief aldaar.

i 584, 5 Febr, Den heer canzelar Leoninus, heer van Enspieck, Eaet, Amptman Lijnden met enighe Kiddersehappen in die raetkamer erschenen zijnde, heefft der canzelar audiëntie begeert, ende daernae voirgedraghen, woe dat die heeren van Loynen, ') Enspieck, ende van Ohij met die borgermr. Kelffken ende sijn L. deputyrt ende van sijne Pr. Exc. last hebbende, van weghen des Haeffs reysende, binnen Culenborch sich hebben verfuegt, ende aldaer den staet ende gelegentheit der abdie van Merienwerdt vernomen. Ende vooreerst den abt gevraeght sijnde nae die munimenten ende praeeminentien derselrer fundatiën, heefft verklaert dieselve itz niet binnen lants toe wesen, hebben daerom alle pachtcedulen, renten, inkomsten, schulden ende wederschulden gefordert ende begeert toe hebben; diewelcke oir Ed. ende L. gevisityrt ende bevonden nae voele gebatte debatten pro et contra van den religieusen ende crediteren, dat die schulden in die hondert duysent, ende

') Bartholt van Gent, heer van Loenen.

2) Oyen schijnt bedoeld. Vgl. Dl. XXIV, blz. 355, sub 87 en 101.

Sluiten