is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beminnen. Daerom oordeele (ik) dat het niet quaed zou zijn, dat ü Ampl. dese selfde gevoelens verwekte in het herte van dese en gene van de principaelste Priesters, zulke namelijk, aen dewelke men iets vertrouwen kan en die bequaem zijn om iets daertoe te konnen contribueren bij de Heeren van de stemhebbende steden of andere, die daertoe konnen helpen ter sijner tijde. En wat belangt de swaerigheid, die Uw Ampl. voorbragt van de Meyerye, ik geloove dat dit geene plaetse heeft in Holland. In de Meyerye daer is jemand, die uyt alle sulke gelegenheden sijn voordeel soekt, ’t gene in Holland niet is; en was er iets van node, dan raed en daed. Is ’t zaeke dat de Amplissimus van Holland ook daertoe genege(n) waere, ’t zou daertoe niet weynig konnen helpen. Ons Heere wil geven, dat wij daerin mogen eensgesind sijn! Ik w’ensche Uw Ampl. vele sterkte en een goed succes in dese zaeke. Deze zaeke behoort nog niet aen alle man geopenbaert te worden, maer aen sulke eerst, die in dese saeke konnen dienstdoen. Uw Ampl. zal mij dienst doen, met mij nog meer daervan te schrijven. Ik blijve ondertusschen met de grootste agtinge en respect:

Uw Amplitudo’s

Groningen, 19 Novemb. 1754.

Ootm. en dienstwillige dienaer:

Aegidius Ie Gros.