is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vergunning ontving, om op Zon- en feestdagen tweemaal de H. Offerande op te dragen. In een zijner breviers, nog in de bibliotheek der pastorie voorhanden, stond weleer —• het blaadje is later zoek geraakt door hem eigenhandig opgeteekend, dat hij den 17®“ Februari 1731 subdiaken, den 22®“ September van hetzelfde jaar diaken en den 22®“ December daaropvolgende, priester gewijd was. De plaats waar, en den bisschop, van wien hij de H. wijdingen ontving, heeft hij niet vermeld.

De parochie van Kampen heeft aan dezen ijverigen en geleerden priester groote verplichting. In den Status Missionis Batavae wordt hij genoemd: „laudatae vitae sacerdos”, een lofwaardig priester. En inderdaad, dat was hij. Hij was een voorbeeld voor zijne kudde, een ijveraar voor den luister van het Huis Gods, een man, die zich bovendien door een meer dan gewonen studieijver onderscheidde. Hij wist zich te Kampen een kostbare bibliotheek te verzamelen, welke hij bij testament aan zijne parochie vermaakte. Onder de vele kostbare werken, welke deze bibliotheek bevat, munten uit verschillende zeldzame incunabels of wiegedrukken, enkele handschriften en twee getijdeboeken, waarvan een, op francijn geschreven, met gekleurde initialen en kunstvolle floratuur versierd. Onder de wiegedrukken komt voor een „Biblia Sacra” van 1480 met glossen, weleer het eigendom van de Karthuisers op den Zonneberg bij Kampen.

Onder zijn bestuur werd het nederige kerkhuis in den Rjjnvischgang aanmerkelijk verbeterd. Door de groote toeneming der bevolking was bet gebouw veel te klein geworden. Daar aan een vergrooting van de kerk niet kon gedacht worden, bracht Pastoor Mulders er galerijen in, eene verbetering, die evenwel niet

Archibi XXV.

26