Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pieter Müller heeft gegeven vier pylaren, 2 onder ’t orgel en 2 onder de galerij en ook veel out ijser met nogh: f 1, 11,8.

Cobus Kintinck 3

Kloosterman 6, 1

Jan van Munster 1

Ger. Mulders pastor, heeft nog gegeven dewijl er geit te kort quam 35, 12.

Ontfanghen f 706, 15,8.

Schuurmeyer .... 5, 6,0

«N.B. G. Mulders heeft op sijn eygen kosten ses weeken lang den orgelmaeker met sijn soon in eeten en drinoken onderhouden; ook 4 maent de timmerlieden, ’s morgens eenieder gegeven een glas genever en ’s agtermiddags bier, sooveel als sij lustden. Met de wijn die geconsumeert is, als wij bij malkanderen geweest zijn om over het orgel en de galerijen tespreeken, dat verscheyden keeren gebeurt is, kost mij te samen meer als 100 gulden. Noch wijn geschonken aen die mij geit bragten, etc. etc.» '

„De uitgaven, voor het orgel en de galerijen, bedroegen een som van 714 gulden 4 stuivers en 8 duiten, zoodat er een te kort was van acht gulden en negen stuivers.”

Na een leven, rijk aan verdiensten voor den Hemel, ging pastoor Mulders, den 11®“ Maart 1759, ter eeuwige rust in. Hij had den 2®“ Mei 1757 zijn „besloeten” testament gemaakt, waarin hij o. a. de volgende legaten beschreef;

«An de booven en huyten kercken ieder eenen goudgulden ad 28 st. ieder; alsmede ook an de nootdruftige armen derselver stadt twee gelijcke goudguldens alle eens. Benevens ook nogh an de armen des cerspels Camper-veen, alwaer ick dit mijn besloeten Testament door den Weled. gerichte doe approberen ende bekragtigen, een summa van drie Garoli guldens.»

Tot universeele erfgenamen stelde hij aan, voor de helft der nalatenschap: Berendjen Wilbrinck gehuwd met

Sluiten