Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuur en een Reglement gegeven zou worden. De Magistraat had daartegen bezwaren en gaf ten antwoord, dat zulks, van geheel huishoudelijken aard zijnde, lag buiten de competentie van den Raad (Stamboek p. 21) Evenwel hoe onbegrijpelijk ook bleef de commissie er bij den Magistraat op aandringen, dat bestuurders benoemd en een reglement vastgesteld zou worden. Onbegrijpelijk, want alles was van buishoudelijken aard, het weeshuis een vrij op zich zelf staand godsdienstig gesticht; de Magistraat beschouwde het ook zoo en verlangde volstrekt niet eenigen invloed op of in hetzelve uit te oefenen; en toch wilde de commissie die inrichting onder stadsbeheer en toezicht brengen. Wellicht was het met het oog op eventueele hulp. Wat er ook van zij, den 20“ December 1804 werd de volgende Resolutie genomen:

EXTRACT uit het Boek van Resolutien der Stad Campen.

Den 20. December 1804 .... Ter vergadering zijnde gelezen de Requeste van de gecommitteerden tot instandbrenging van bet R. Cath. Weeshuis, verzoekende de approbatie deeser Vergadering op de Concept-Reglementen en Instructien voor hetzelfde Weeshuis daarbij overgelegd, en voorts, dat deeze Vergadering voor deeze eerste reyse en zonder consequentie voor het vervolg, gelieve te benoemen vier Regenten of Buitenvaders voor bet voorschreven Weeshuis, en daarover geboord bet Rapport van de Hoofdlieden van bet Buitenquartier, en bij Resumptie gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan, de voorschreven reglementen en instructien, voor zooverre deeze vergadering aangaat, alzoo te approbeeren en speciaal in deezen te insereeren bet volgende Reglement van bet Hoofdbestuui van meergemeld Weeshuis:

Art. 1

Over dit Weeshuis zullen vier Regenten of Buitenvaders aangesteld worden, en wel uit ieder der beide gemeenten twee.

Sluiten