Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eegierders aengegeven te hebben, ende nyet mogen verblijven ofte vernachten sonder expres schriftelick consent van de selve Eegierders, welck consent in allen gevalle niat langer sall duyren als twee dagen, ende soo sij langer souden willen bly ven sullen daartoe moeten versoecken van Eegierders, op poene van over elcken dach die sy langer verblijven bij hemluyden ende bij die geene die haer logeren verbeurt te worden bij elcx hondert gulden.

Policye, den Martij 1631.

Compareerden ter vergaderinge de respective kerckendienaeren als gedeputeerden en van wege de consistorie alkier, dolerende over de stoute conventiculen en menichvuldige vergaderingen der roomsch-gesinden directelick tegens de placcaten daarop geemaneert, en in weerwil van alle kerckelicke en politicque ordonnantiën, door oochluyckinge van den officier, hoe langer hoe meerder ingecropen zynde, en versouckende datte selve int toecomende (soo veel mogelick) geweiret mochten werden. Gehoort welcke doleantien de Kegierders van Amersfoort, om voortaen van diergelicke dachten ontlastet te wesen, hebhen goetgevonden haren toecommende Scholtes byden aenvanck zyner charge ernstelick te vermanen en daertoe te houden, dat hierinne sulcx voorsten ende voort toecommen gelycke ordre gehouden werde als inde naebuyrige steden gepractiseert werdt. Actum ut supra.

0 O p I B.

Den Prince van Oraigne, etc.

Brenveste, eersame en discrete, besondere goede vrunde. Wij bedancken ü. E. van dat se op onse

Sluiten