Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in St. Peters Grasthuys alhyer worden gedaen ende aengewent tot seductie vande gereformeerde aalmoeseniers int selve Gasthuys totte papistische religie, ende verhaal vanhet gunt Dno Pavio particulierlick voorgecommen was van een vande maechden desselven Gasthuys, ende haer beyde voorts ondervonden hadden int besoecken van Henrick Tonis laest overledene Alemoesenier, hebben de Regeerders der stadt Amersfoort goet gevonden, dat inde binnendiensten desselven Gasthuys enighe veranderingbe gedaen sal worden, sulcx bij de Heeren Borgermeesteren inder tijt, ende vaders vande religie wesende netfens de andere Regenten nae gelegen tbeit bevonden sal worden te behoren. Actum ut supra.

Politie, den XXIX™ Octobris 1638.

De Regeerders resolveren als noch te vercoopen de stadts buysingen van S*® Barbara mette Staten-Oamer, en bet Convent van St. Agatba int geheel oft aen deelen, soose best van band willen sullen in conformite van voorgaande resolutie, committerende ten dien eynde de Heeren vier eerste schepenen ende oudste Roders, neffens de Borgemeesteren in des tijt, oft tmeerendeel van haer Edele, om daarvan préparatoir de coopvoorwaerden te ontwerpen en bet voorseide Convent van St. Agatba mette buysinge van Rector ende Staten-Camer in quartieren te leggen en bequamelick aff te deelen. Actum ui supra.

Politie, den XXVII®‘®“ Aprilis 1639.

De Heere Borgemeester Hardevelt itereerde t’gun bij sijn Edele op voorgaende politie gerefereert was, namentlick, dat op Paescbavont lestleden snaenoens omtrent vijer uyren bij sijn Edele sicb hadden commen vinden een pander s’Hooffs van Utrecht, versoeckende

Sluiten