Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordeu, dat onlanghs daernae oock verstooringe dereelver vergaderinghen heeft gedaan: dat op huyden wederom inde vergaderinghe vanden Raadt binnengestaen synde, eenighe der meergemelte gecommitteerden, alsnoch instarende, dat haar yet schriftelyox op haar voorgemelte remonstrantie sonde mogen toecomen, is haar E. E. als voorens byde Regeerders wederom te gemoet gevoert en gerepeteert het voorverhaelde met byvoeginghe, dat de Borgemeesters tsedert de voorgaende aenmaninghe haar wederom aen den voornoemden Heer Officier hadden geaddresseert met serieuse en ernstighe aenmaninghe en aenhoudinghe, dat de excessen en liberteyten, die byde Papisten in desa Stad souden mogen worden gepleeght, vigoreuselick moghten worden geweert en tegengestaan, ende dat sy daerinne met alle devoeren wilden continueren en vorder daerinne doen ende remedieren sulcx als haar aenbevoolen is, waerinne sij oock niet en hebben gedeficieert, ende voor sooveel aangaat het catechiseren der doppen hetselve de Regeerders onbewust te syn ende geen aenwysinge daarvan te hebben gehadt, ende dat sy om een goede en seeckere ordre en voet te beraemen op de schooien deser stad, de Regeerders tot dien eijnde nytteu haeren hebben gecommitteert om diesaengaende salutare poincten te beraemen, en op het papier te brengen, gelijck oock by deselvers geeffectueert en vastgestelt, ende om deselve wel en naer behooren te doen observeren en onderhouden, hebben sy twee uytte Regeeringe gecommitteert , nevens de Predicanten alhier, om deselve schooien te visiteren en te letten dat de voorzeide ordre in alle poincten mocht werden geobserveert en naegecomen: dat jegens den profanatie van den Sabbath en om tselve te weeren genoeghsaeme Placcaeten en

Sluiten