Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alles in dezen brief wijst er op, dat de H. Stede in 1328 reeds tal van jaren bestaan had. De kapel w£is niet alleen reeds gesticht, maar reeds zoo vermaard, dat van heinde en verre de bedevaartgangers kwamen opgedaagd, om in dit zoo gezegende heiligdom, Gods goedheid en erbarming in te roepen.

Ook de kloosterkronieken geven over de H. Stede geen licht. Daargelaten, dat slechts betrekkelijk weinige van zulke kronieken tot ons zijn gekomen, is het feit zelf, dat ons uit deze geschiedbronnen geen licht toestroomt, gemakkelijk te verklaren. De kloosterkronieken toch zijn geen geregelde geschiedverhalen Deze kroniekschrijvers teekenden slechts op wat voor het kleine kringetje, waarin zij zich bewogen, van belang kon geacht worden. Groote gebeurtenissen der wereldgeschiedenis, feiten, die over het lot van geheele volken beslissen, vermelden zij dikwijls in het geheel niet of slechts met enkele woorden en als in het voorbijgaan.

’t Zou dus wel wonder zijn, indien zij juist voor de H. Stede eene uitzondering gemaakt hadden, te meer nog, wijl in de onmiddelijke nabijheid van Hasselt zich destijds nog geen klooster bevond, i) Wat voor belang hadden de Premonstratensers en Cisterciensers van Friesland en Groningen, de monniken van het Drentsche Ruinen bij het kapelletje, dat op een tot twee dagreizen afstands van hen gesticht was?

1) Marienweerd (liisula Mariae) of het Zwarte-Waterklooster bij Hasselt werd gesticht op 21 Juli 1232. Dankt de H. Stede haar ontstaan aan den St. Marcellus-vloed, dan is dit klooster van lateren oorsprong. Van Marienweerd bestaat wel een chartulariuni, maar geen kroniek.

Sluiten