is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land geteisterd door eene overstrooming der zee, die een groot aantal gezvesten onder water zette, dorpen wegspoelde, zelfs van steen opgetrokken kerken tegen den grond wierp en meer dan honderdduizend menschen hun graf in de golven deed vinden. Zoo hoog rezen de baren, dat zij over de torenspitsen heenrolden, en daar storm op storm volgde, scheen het, alsof geheel het vasteland een prooi der golven ging xvorden. fa zooals onze abt, die in genoemd jaar op zijn visitatie-rcis ook Friesland bezocht, daar vernam zouden de voocdendc golven heel het land tot Keulen toe verwoest hebben, zvare Gods toorn niet verboden door Zijne Heilige Moeder.

De Hoviee. Weet gij ook, zvat de oorzaak was van deze ramp?

De Zeer zeker. Er zvas daar een zekere Fries, een kampvechter van beroep, die, telkens als hij dronken uit de taveerne huiszmarts keerde, zijne vrome met slagen en stootcn overlaadde. Nu geschiedde het, dat deze vrome uit vrees voor de mishandelingen van haar man zich ziek hield en, opdat haar bedrog niet zou ontdekt zvorden, verzocht, dat men haar de H. Teerspijze zou geven. Toen de priester de zuoning binnentrad, kwam de dronken kampvechter met een kamie bicrs in de hand hem tegemoet, en verlangde, dat de priester hem bescheid zou doen. De priester weigerde, zeggende: »/é mag nu niet drinken, tvant ik draag het 11. Sacrament.” Over die weigering vertoornd sloeg de Fries met zijn bierkan tegen de ciborie, zoo dat de 11. Hostiën er uit vielen en over den vloer verspreid lagen. De buurvrouwen, die waren opgekomen om de zieke te troosten, zagen boven elke 11. Hostie een schitterend sterretje zzvcven. Intusschen vcrzatnelde de priester al