Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zachte hand zal hij het bewind voeren in een land, waar een hard vorst de kroon droeg, een die geen zachtheid kende. Het bittere jaar ging ten grave; aan het nieuwe, dat den troon besteeg, verleene God een genadigen zin. Zie, een nieuw jaar trad op: het schenke kracht aan uw leven en welslagen aan uwe plannen. Deze wenschen wellen voor U uit een toegenegen hart; mogen ze U welgevallen en in vervulling gaan bij God.

In dertien koppel-verzen gaf de wenscher gestalte en vorm aan zijne gedachten, die aan het slot in tijdverzen omloopen. Tot viermaal toe gadert de teller uit de Saul-letters, in cijfers omgeschapen, het jaartal 1747.

Dat een warme handdruk volgde en de Aartspriester niet alleen zijn hartelijken dank betuigde, maar ook deed blijken, behoeft hier gewis niet te worden vermeld. De bijzondere waarde, door den grijsaard gehecht aan dezen letter-arbeid van zijn jeugdigen medehelper, blijkt wel het best hieruit, dat het beschreven blad niet terecht kwam ... U weet wel, waar ? maar zorgvuldig onder de gewichtige ambtsbrieven werd bewaard. Is het wonder, dat iemands hart opengaat, als hij na anderhalve eeuw het stuk gaaf en wel terug vindt? Zie hierachter de bijlage en geniet van het kunstwerk.

Ook in het werk der heilige bediening repte kapellaan van Dillen zich met kloeken ijver, volgde willig de wijze leiding van den grijzen herder en won dezes gunst hierdoor ten volle. Want toen straks voor kapellaan van Dillen de tijd van pastoor-worden aanbrak, beval de Aartspriester hem bijzonder aan bij Zijne Hoogheid den Nuntius Ignatius Crivelli. Dit blijkt genoeg uit het volgend schrijven, door gemelde Zijne Hoogheid op 22 Oct. 1750, gericht aan aartspriester Ram;

Sluiten