is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEORGE VAN EGMOND’s OORKONDE

IN DEN

Utrechtschen LDom.

Een Eeuwgetijde.

Een 350-jarig bestaan van eene merkwaardige stichting, van de merkwaardige stichtingsoorkonde ten minste, verdient wel met eenige woorden te worden herdacht.

Ik geve eerst iets over den stichter en vervolgens iets over de stichting of de oorkonde zelve. De stichter was George van Egmond, de zestigste bisschep van Utrecht; de stichting de instelling van eene maandelijksche H. Mis ter eere van het Allerheiligste Sacrament; vooral van haar zal in deze bijdrage, hoop ik, blijken, dat zij in verschillende opzichten zeer merkwaardig is. i)

') Joannes Vaii Eieflaiid (Utrechts Oudheid, 1857), tlie eene fraaie afbeelding van het gedenkteeken en eenige levensbijzonderheden van den stichter geeft (hl. 44 en 45 en bl. 125), geeft (op zijn manier) ook de oorkonde en als reden hiervoor het gerief, dat de minder geleerde bezoekers der kerk daarvan zullen hebben, vooral de vreemdelingen, die het gedenkteeken van George van Egmond willen bezichtigen en begrijpen. Eene reden, die ook gold voor

ARCHIEF XXVI

7